Cele Fundacji

 1. Zwiększenie liczby miejsc jednoczących osoby zainteresowane Porozumieniem bez Przemocy (Nonviolent Communication, w skrócie NVC).
 2. Upowszechnianie idei wspólnej troski (rodziców i nauczycieli/tutorów) o rozwój dzieci.
 3. Pobudzanie dorosłych i dzieci do tworzenia szkolnej społeczności.
 4. Zmienianie postrzegania konfliktów i upowszechnianie metod radzenia sobie z nimi.
 5. Pobudzanie dzieci do zachowań empatycznych.
 6. Pobudzanie kreatywności dzieci.
 7. Upowszechnianie idei szacunku dla podmiotowości każdego dziecka.
 8. Upowszechnianie wśród dzieci znaczenia współdziałania i poczucia wspólnoty, rozumianych jako akceptacja, szacunek, zainteresowanie potrzebami innych osób, akceptacja różnorodności.
 9. Upowszechnienie szacunku do indywidualnego tempa rozwoju dziecka, w tym również prawa do swobodnej zabawy i wypoczynku.
 10. Zwiększenie oferty wsparcia rodziców w towarzyszeniu dzieciom w ich rozwoju.
 11. Promowanie nauczycieli pasjonatów.
 12. Zwiększenie autonomii nauczyciela.
 13. Zmniejszenie ilości pracy biurokratycznej nauczyciela.
 14. Poszerzenie możliwości nabywania kompetencji w zakresie NVC i edukacji demokratycznej dla studentów, nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych.
 15. Zwiększenie dostępu do informacji w zakresie NVC i edukacji demokratycznej dla studentów, nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych.
 16. Zwiększenie oferty w zakresie działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów.
 17. Promowanie zdrowego, zgodnego z naturą, ekologicznego stylu życia oraz dbałości o ochronę środowiska.
 18. Zwiększenie oferty dotyczącej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 19. Zwiększenie oferty w zakresie działalności kulturalnej i naukowej.