Kręgi naprawcze jako metoda zarządzania konfliktem

Konflikty są nieodłączną częścią życia. Nie chcąc podążać za modelem używania siły, karania, czy strachu, pragniemy wykorzystać w ich rozwiązywaniu proces stworzony przez Dominica Bartera. To Kręgi Naprawcze, które zostały zaczerpnięte z metody Sprawiedliwości Naprawczej (Restoraive Justice) oraz z wartości i praktyki Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication).

Kręgi Naprawcze są jednym ze sposobów realizacji Sprawiedliwości Naprawczej, będącym opartym o Porozumienie bez Przemocy i zakładającym dzieloną odpowiedzialność i sprawczość wypracowanego rozwiązania (Shared Power). To metoda rozwiązywania konfliktów obejmująca całe społeczności (wspólnoty osób, zespoły, rodziny). Jest to proces, w którym wysłuchane i uwzględnione zostają wszystkie osoby ze społeczności, których konflikt pośrednio lub bezpośrednio dotyczy.

W czasie ich trwania każdy uczestnik ma możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym. Sprzyja to wzajemnemu zrozumieniu, wzięciu odpowiedzialności za swoje działanie oraz konstruktywnemu rozwiązaniu konfliktu, ponieważ potrzeby wszystkich uczestników zostają nazwane i uwzględnione. Efektem końcowym jest wypracowanie wspólnego rozwiązania danego problemu, czy określenie zadośćuczynienia akceptowalnego przez wszystkich uczestników kręgów.

Kręgi dają wszystkim zaangażowanym osobom możliwość doświadczenia w życiu i w praktyce potęgi nieużywania przemocy.